Ammattilaiselle

Koulutuksia

Tulevat koulutukset näet ajankohtaista-osiossa.

Mitä psykoterapeuttien täydennyskoulutus sisältää?

Tunnefokusoidun lyhytpsykoterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille

 • Koulutus toteutuu Helsingissä ja koostuu seitsemästä koulutuspäivästä sekä kahdesta loppuunsaatetusta, työnohjatusta lyhytterapiahoidosta. Koulutuksen luonteen vuoksi osallistuminen jokaiseen seminaaripäivään on välttämätöntä.
 • Ennen seminaaripäiviä opiskelijat perehtyvät annettuun kirjalliseen materiaaliin. Seminaariopetuksen jälkeen tehdään lyhyt lopputyö, joka perustuu oman potilastapauksen ja teorian yhdistämiseen.
 • Keskeinen osa oppimisprosessia on kaksi työnohjattuna loppuunsaatettua lyhytterapiahoitoa.
 • Täydennyskoulutukseen osallistuminen edellyttää psykoterapeutin koulutusta. Mikäli terapiakoulutus on muulta kuin psykodynaamisen psykoterapian alalta edellytämme yksilöllisesti sovittua psykodynaamiseen kirjallisuuteen perehtymistä ja kouluttajan tapaamista valmiuksien arvioimiseksi.

 

Yhdistys järjestää kouluttamilleen lyhytterapeuteille jatkuvaa täydennyskoulutusta seminaari-iltojen muodossa.

 

Yhdistys järjestää myös  räätälöityä lyhytterapiakoulutusta tai yksittäisiä luentoja esim. työyhteisöille tai psykoterapeuttiryhmille

 • Yhdistyksen psykoterapeutit antavat tilauksesta eripituista ja –tasoista koulutusta ja tietoa tunnefokusoidusta psykodynaamisesta lyhytpsykoterapiasta psykiatreille, psykologeille, psykoterapeuteille sekä psykoterapia- ja mielenterveystyötä tekeville työyhteisöille tai –ryhmille, jotka haluavat oppia tekemään lyhytpsykoterapiaa systemaattisella, psykoterapiatutkimuksissa tehokkaaksi todetulla tavalla.
 • Koulutuksia ja työnohjausta pitkäkestoista psykoterapiaa tekeville psykoterapeuteille, jotka haluavat jäntevöittää ja tehostaa psykoterapiatyöskentelyänsä, esimerkiksi miten työskennellä defensiivisten, heikosti mentalisoivien ja tunneköyhien terapiapotilaiden kanssa.

 

Esimerkkejä koulutusaiheista 

 • Johdanto psykodynaamiseen lyhytterapiaan – Millainen terapia tänään ?
 • Minkälainen on alkuarviointi – joko osana lyhytterapiakoulutusta tai erikseen
 • Soveltuvuus lyhytspsykoterapiaan
 • Aktivoiva alkuhaastattelu
 • Lyhytpsykoterapeuttinen työote
 • Tunnefokusoidun psykosykodynaamisen lyhytterapian teoreettinen pohja
 • Kenelle lyhytpsykoterapia ? – Hoidon arviointiprosessi
 • Lyhytpsykoterapiahoidon sisältö – ”Fokuksen” tekeminen yhdessä potilaan kanssa
 • Psykodynaamisen lyhytterapiahoidon vaiheet
 • Muutosprosessi lyhytpsykoterapiassa
 • Tutustuminen psykodynaamisen lyhytterapian eri hoitomalleihin
 • Lyhytpsykoterapeutin aktiivisuus
 • Defenssit ja affektit lyhytterapiatyön kohteena
 • Malanin kolmiot ja työskentely niiden kautta
 • Ahdistuksen säätelytyö
 • Lopettaminen psykoterapiassa
 • Ajan merkitys lyhytpsykoterapiassa
 • Tehokas vs tehoton lyhytterapia – Tunnusmerkit
 • Lyhytpsykoterapeutin osaamiskriteerit
 • Lapset ja  nuoret ja lyhytpsykoterapia
 • Tieteellinen näyttö psykodynaamisen lyhytterapiahoidon tuloksellisuudesta 

Lisätietoja koulutuksesta saa lähettämällä sähköpostia yhdistyksen sihteerille heli.kauranen@gmail.com

Työnohjauksia

Yhdistyksen kouluttajajäsenet antavat psykoterapian ja psykoterapian tarpeen arvioinnin työnohjausta yksilöille, ryhmille sekä työyhteisöille.

Arvioinnin työnohjaus

Kenelle sopii pitkä ja kenelle lyhytpsykoterapia? Minkälainen on arviointihaastattelu? Tarjoamme työnohjausta ja koulutusta kehittämään taitojasi parhaiten soveltuvan hoitomuodon arvioimiseksi.

Lyhytterapiat ja aikarajalliset hoidot

Lyhytterapian työnohjauksessa lähdetään liikkeelle potilaan dynamiikan ymmärtämisestä ja soveltuvuusarvioinnista. Haastattelujen perusteella muodostetaan fokus, jota seuraten työskennellään. Yhdessä mietitään, miten potilasta autetaan näkemään työskentelyn kohteeksi valittu ongelma ja työstämään sitä. Opetellaan defenssityötä, ahdistuksen säätelyä ja tunteiden kohtaamista. Lyhytterapioissa toinen fokus on aina terapian lopetus. Työnohjauksessa tutkitaan lopetuksen esiin nostamia prosesseja ja ilmiöitä, potilaan tunteiden käsittelyä sekä terapeutin vastatunteita. Tältä pohjalta löytyy aito mahdollisuus muutokselle. Terapeuttia autetaan pysyttelemään fokuksessa ja ktiivisessa vuorovaikutuksessa potilaaseen. Ohjaamme terapeuttia defenssityöskentelyn ohessa koko ajan auttamaan potilasta ahdistuksen säätelyssä.

Pidemmät psykoterapiat 

Olemme huomanneet, että psykodynaamisen lyhytpsykoterapian näkökulma antaa uutta, aktiivisempaa ja intensiivisempää otetta myös perinteisempiin pitkäkestoisiin psykoterapioihin. Työnohjauksen avulla voit jäntevöittää ja tehostaa psykoterapiatyöskentelyäsi, esim. defensiivisten, heikosti mentalisoivien ja tunneköyhien terapiapotilaiden kanssa.