Tunnefokusoitu lyhytpsykoterapia

Mitä tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on?

Useiden vuosien lyhytterapiatyön, opiskelun ja kehittämisen myötä yhdistyksen perustajajäsenet kehittivät integratiivisen lyhytpsykoterapiamenetelmän. Se pohjautuu psykoanalyyttiseen käsitykseen ihmismielen rakenteesta sekä kiintymyssuhteiden merkitykseen ja käyttää menetelmiä maailmalla eniten käytetyistä psykodynaamisista lyhytpsykoterapiamalleista.

David Malanin mallista on otettu psykodynaaminen fokus eli arviointikäynneillä etsitään se mielensisäinen problematiikka, joka on ajankohtaisesti aktivoitunut. Etsitään miten se ilmenee kokemuksellisesti nyt ja mitä on sen tausta henkilön kehitysvuosien historiassa. Työskentely tapahtuu tämän fokusalueen ympärillä. James Mannin mallista on otettu ajan merkitys, määräaikaisuuden vaikutus sekä lopetuksen tuoman työskentelysisällön hyödyntäminen.

Työskentelyote psykoterapiatunnilla perustuu ISTDP-menetelmään, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Erityisesti potilaan dysfunktionaalinen tapa (dyfunktionaaliset defenssit) käsitellä tai säädellä omia tunteitaan nostetaan työskentelyn keskiöön. Potilaiden on usein suhteellisen helppoa puhua (kognitiivisesti) tunteistaan, mutta paljon vaikeampaa tuntea (kehollisesti) terapiaistunnilla niitä tunteita joista hän puhuu.

Systemaattisesti toteutetulla terapiatekniikalla, jonka oleellisena osana on psykoterapeutin aktiivinen työote, potilasta autetaan saamaan kokemuksellista yhteyttä aitoihin tunteisiinsa, jolloin ongelmallisten asioiden syvempi läpityöskentely ja muutos voi mahdollistua lyhyessäkin ajassa. On selvää tutkimusnäyttöä siitä että mitä enemmän psykoterapeutti pystyy näin auttamaan potilastaan tuntemaan ja säätelemään tunteitaan sitä enemmän potilaat kokevat myönteistä muutosta.

Perustietoa psykodynaamisesta lyhytpsykoterapiasta

Miten lyhyt on lyhytpsykoterapia?

 • Lyhytpsykoterapiat rajoittuvat yleensä 10-20 hoitokertaan, mutta myös 40 kerran psykoterapia on luonteeltaan lyhytpsykoterapia.
 • Lyhytpsykoterapia ei ole 20 kertaan jäänyt tavallinen psykoterapia, se edellyttää hyvin erilaista työotetta.

Mihin psykodynaamisen lyhytterapian työote perustuu?

 • psykoterapeutin aktiivisuuteen
 • nopeasti muodostettuun yhteistyöallianssiin
 • nopeaan psykodynaamiseen diagnoosiin potilaan oireilun taustalla
 • psykodynaamiseen fokukseen
 • pyrkimykseen saada terapiatunnilla kokemuksellinen yhteys ahdistuksen ja
 • defenssien takana oleviin perustunteisiin 
 • tietoisuuteen lopettamis- ja separaatioprosesseista 

Ketkä hyötyvät lyhytterapiasta?

 • lähes kaikki hyötyvät ammattitaitoisesti toteutetusta lyhytterapiajaksosta
 • monelle lyhytterapiajakso on riittävä hoitomuoto
 • joskus lyhytpsykoterapia auttaa ajankohtaisessa tilanteessa, mutta vaikeudet ovat niin syviä ja pitkäaikaisia, että pysyvämmän muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan pitkä psykoterapia
 • lyhytterapiajakson jälkeen on mahdollista myöhemmin tarvittaessa hakeutua uudelleen toiselle lyhytterapiajaksolle tai pitkään psykoterapiaan
 • lyhytterapiasta voivat hyötyä kaikenikäiset, myös lapset ja nuoret sekä heidän perheensä

Kuka tekee lyhytpsykoterapiaa?

 • Lyhytterapiatyöhön tulisi olla erityinen koulutus, koska työote poikkeaa oleellisesti perinteisestä pitkästä psykoterapiasta ja perustuu tutkittuun hoitomalliin.
 • Kehitys psykoterapia-alalla kulkee suuntaan, jossa odotetaan lyhytpsykoterapiamenetelmien kuuluvan psykoterapeutin työkalupakkiin.
 • Nykypäivänä odotetaan yhä enemmän, että psykoterapeutti osaisi luotettavasti arvioida milloin potilaalle suositellaan lyhytpsykoterapiaa ja milloin pitkää psykoterapiaa.

Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia eilen ja tänään

Moderni psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on kehittynyt psykodynaamisesta teoriasta ja käyttää integratiivisesti monenlaisia terapeuttisia menetelmiä.

Vuosien saatossa lyhytpsykoterapia ja sen hoitokäytännöt ovat kehittyneet kahden vaiheen kautta tämänhetkiseen kolmanteen vaiheeseen seuraavasti: 

 • Ensimmäinen vaihe : Psykoanalyysin alkuvaihe (esim. S.Freud, S.Ferenzi, O.Rank)
 • Toinen vaihe : 1960-1980 –luvulla (esim. H.Davanloo, D.Malan, P.Sifneos)
 • Kolmas vaihe : 1990-2000 –luvulla (esim. P.Coughlin, Leigh McCullough, Gaby Shefler, P.Fonagy et. al., Jon Frederickson, Allan Abbass)

 

Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia Suomessa 

 • 1970 – ja 80-luku – Lyhytpsykoterapiapoliklinikka. Professori Veikko Aalberg on psykodynaamisen psykoterapian uranuurtaja Suomessa. Hänen johdollaan HYKS:n psykiatrian poliklinikalla tehtiin psykodynaamista lyhytpsykoterapiaa.
 • Joukko mielenterveystyöntekijöitä suoritti 1970- ja 1980-luvulla lyhytpsykoterapian johdantokurssin, jossa Veikko Aalberg ja Marketta Kivistö opettivat lähinnä Malanin mallin mukaista lyhytpsykoterapiaa
 • Kiinnostus väheni 1990-luvulle tultaessa, jolloin kiisteltiin pitkien ja lyhyiden terapioiden paremmuudesta.
 • 1990-luvun lopussa järjestettiin ensimmäinen ja tähän asti ainoa YET-lyhytpsykoterapeuttikoulutus Turun Yliopistossa.
 • 2000-luvulla kiinnostus modernia psykodynaamista lyhytpsykoterapiaa kohtaan on kasvanut maailmalla ja muissa pohjoismaissa. Suomessa lyhytpsykoterapia ei ole löytänyt riittävän selkeää, ansaitsemaansa paikkaa psykiatrisen hoidon kentässä.
 • Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys r.y. perustettiin vuonna 2011. Sen tarkoitus on edistää määräaikaisten psykodynaamisten psykoterapioiden kehitystä ja tutkimusta Suomessa sekä antaa koulutusta ja työnohjausta psykodynaamisesta lyhytpsykoterapiasta. 

Keskeisimmät tämänhetkiset dynaamiset lyhytpsykoterapiamallit

 • TLP – Time-limited psychotherapy
  (J. Mann 1973, J. Mann & R. Goldman 1982, G. Shefler 2001)
 • ISTDP – Intensive short-term dynamic psychotherapy
  (P. Coughlin Della Selva 2004, de Ten Have-de Labije J.  & Neborsky R.J. 2012, Frederickson, J. 2013, Abbass, A. 2015) 
 • APT – Affect phobia therapy
  (L. McCullough 1997,  L. McCullough et. al. 2003)
 • DIT – Brief dynamic interpersonal therapy
  (A.Lemma &  Mary Target & Peter Fonagy 2011)

Mitä ISTDP on?

ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

ISTDP on näyttöön perustuva psykodynaaminen hoitomuoto joka nopeuttaa erityisesti niiden potilaiden terapiatyöskentelyä, jotka kärsivät ahdistushäiriöstä, depressiosta, somatisaatiosta sekä persoonallisuuden häiriöistä.

ISTDP on kansainvälisesti tutkituimpia lyhytpsykoterapiamuotoja
Psykiatrian professori Allan Abbass on tunnettu kanadalainen psykodynaamisen psykoterapian tutkija. Hän kollegoineen julkaisi vuonna 2012 keskeisen ISTDP meta-analyysitutkimuksen. Vuonna 2014 he laativat merkittävän Cochrane-raportin psykodynaamisten lyhytpsykoterapioiden tehokkuudesta.

Psykoterapiamenetelmänä ISTDP on hyvin tunnettu Pohjoismaissa, Saksassa, Hollannissa, Englannissa, Kanadassa sekä Yhdysvalloissa. Pohjoismaissa psykoanalyyttiset psykoterapeutit ovat soveltaneet ISTDP:tä omassa työssään jo liki 15 vuoden ajan. Myös skandinavinen koulutustoiminta on vilkasta. Manittakoon, että Ruotsissa moniin psykodynaamisiin psykoterapeuttikoulutuksiin sisältyy myös ISTDP-opetusta.

Suomessa ISTDP terapiamuotona on kasvavan kiinnostuksen kohteena. Oman yhdistyksemme kouluttajat ovat erityisesti perehtyneet ISTDP-lyhytterapiamuotoon.

Käytämme ISTDP-menetelmää osana integroitua malliamme ja koulutamme menetelmän käyttöä psykoterapeuteillemme.

Lisätietoja löydät kirjallisuusosiossa.